Privacyverklaring Vlutters

Vlutters, gevestigd aan Hamburgstraat 157575 EG Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De contactgegevens zij als volgt: Hamburgstraat 15, 7575 EG Oldenzaal. Telefoonnummer is +31 (0)541 - 57 30 00.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vlutters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van  hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijkegegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vlutters.nl, dan verwijderen wij deze  informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vlutters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling en bestelling op basis van uw NAW-gegevens
• Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders via online en offline kanalen, na uw goedkeuring.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op het door u opgegeven telefoonnummer.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten middels offline en online kanalen, waarvoor u toestemming heeft gegeven.
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze webshop en aan te melden als klant.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van uw doorgegeven locatie
• Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren via Google Analytics, gedurende 3 maanden.
• Uw surfgedrag volgen over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte via Google Adwords, gedurende één maand.
• Persoonsgegevens verwerking als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, gedurende 3 jaar.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Vlutters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vlutters) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vlutters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Vlutters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vlutters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vlutters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlutters.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

10. Klachten
Vlutters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vlutters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vlutters.nl.

Behoefte aan advies, maatwerk of onderhoud?

Ga geheel vrijblijvend het gesprek aan, we helpen u graag bij uw hoogte vraagstukken.