Disclaimer

U bevindt zich op de website van Vlutters Tools & Safety.

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Vlutters Tools & Safety en de bezoeker van de website (hierna 'de gebruiker'). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden website / informatie
Alle informatie, teksten, documenten (zoals jaarverslagen, milieurapporten, persberichten, technische specificaties, foto's, grafieken, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, productbeschrijvingen e.d.), tekeningen, programma's, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, tekeningen, rangschikkingen, producten en/of diensten (hierna 'de informatie') die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Vlutters Tools & Safety, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van Vlutters Tools & Safety de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Linking en framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Vlutters Tools & Safety bevindt of via de link naar de website van Vlutters Tools & Safety wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Vlutters Tools & Safety noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Vlutters Tools & Safety is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak.

Vlutters Tools & Safety is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien Vlutters Tools & Safety van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Vlutters Tools & Safety (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).

Adviezen via de website
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen (bijvoorbeeld de tips en adviezen in de doe-het-zelf rubriek), dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies. Vlutters Tools & Safety is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.

Privacy en automatisch geregistreerde niet-persoonlijke informatie
Vlutters Tools & Safety kan niet-persoonlijke gegevens automatisch vergaren, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website via welke de gebruiker naar de Vlutters Tools & Safety website is gekomen of waarlangs hij/zij die verlaat. Zo kan Vlutters Tools & Safety automatisch 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker plaatsen om de website beter en sneller af te stemmen op het bezoek van de gebruiker. Deze cookies zijn computergebonden en dus niet persoonsgebonden. De gebruiker kan deze cookies laten aankondigen of laten verwijderen door de instellingen van de internetbrowser. De gebruiker dient daartoe de helpfunctie van zijn/haar internetbrowser te raadplegen.

Privacy en vrijwillig geregistreerde persoonlijke informatie
Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. Vanaf dat moment gelden in alle landen van de Europese Unie dezelfde privacyregels. Lees hier de privacyverklaring van Vlutters Tools & Safety.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers, partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. Vlutters Tools & Safety heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Enkel het Nederlandse recht is van toepassing op deze gebruiksovereenkomst. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter.

Contact
Opmerkingen betreffende deze gebruiksovereenkomst dienen te worden gestuurd naar Vlutters Tools & Safety.

Behoefte aan advies, maatwerk of onderhoud?

Ga geheel vrijblijvend het gesprek aan, we helpen u graag bij uw hoogte vraagstukken.